HISTORIE

Projekt má počátek v Římě, kde se v r. 2008 při Biskupské synodě o Božím slově konala „Bible dnem i nocí“. V květnu roku 2009 se zrodila česká varianta Bible24 v Uherském Brodě. Jednalo se o 24hodinovou četbu z Nového zákona. Od té doby se podobné akce uskutečnily např. v Praze a v Brně. Čtení Bible v průběhu 24 hodin proběhlo v roce 2014 v rámci olomouckých slavností Paschalia. Náplní bylo čtyřiadvacetihodinové čtení Bible – několik starozákonních spisů. V kapli sv. Jeronýma na radnici probíhá tato akce pravidelně.  Jde o projekt Dcer sv. Pavla – paulínek. Oficiální stránky: www.bible24.unas.cz

V návaznosti vznikla také Noc žalmů (r. 2010 v Brně), která se poté uskutečnila i na dalších místech. Četlo se všech 150 žalmů. V rámci Roku víry proběhla dále Noc s apoštoly, kdy se četlo patnáct apoštolských listů sv. Pavla, sv. Petra, sv. Jakuba a List Židům. Četba trvala sedm hodin. Proběhla také Noc Bible, která navazovala na předešlé projekty a zaměřila se na texty věnující se vzniku a růstu společenství. Proto byly vybrány Skutky apoštolů a První list apoštola Pavla Korinťanům. Četlo se celkem 6 hodin.

Projekt je zaměřen na celou farnost, ale zároveň je otevřen i pro tzv. nevěřící, kteří jsou oslovováni přáteli, pozvánkami v médiích anebo náhodně prochází okolo kostela a přiláká je do noci osvětlený a otevřený kostel. Čtení je doplňováno hudbou.

Když Bůh promlouvá nonstop 24 hodin…a když mu člověk naslouchá (s. Andrea fsp):

Začalo to v roce 2008. Byla jsem novickou v Římě.  O tom, že se bude na podzim konat biskupská synoda o Božím slově jsem věděla dlouho dopředu, ale o události „Bibbia giorno e notte“, která ji během prvního týdne paralelně doprovázela, jsem se dozvěděla až při procházce kolem baziliky sv. Kříže Jeruzalémského. Byla „obklíčena“ televizní technikou. Den na to jsem už věděla, že právě na tomto místě se bude konat římský týden nepřetržité četby celého Písma.  Bible byla rozdělena na 1144 úryvků, celkem k ambonu přistoupilo 1500 lidí z 64 zemí (v tom je i 40 účastníků synodu). Nečetli jen katolíci, ale společně bok po boku s nimi 30 zástupců z reformovaných církví. Nebyl uveden počet pravoslavných zástupců, ale bylo jich hodně, především kněží, 17 starších bratří ve víře (včetně římského rabína, který nečetl v kostele, ale v synagoze). A co možná může překvapit, četlo i 6 muslimů. Těch, kteří přišli do baziliky, aby četbě naslouchali, bylo na 122 tisíc. Přes internet denně četbu sledovalo okolo 180 tisíc uživatelů. Jednalo se také o jedno „nej“ pro italskou TV RAI: šlo o nejdelší nepřerušený přenos v historii: 139 hodin. Jeden den jsme přišly celý noviciát do baziliky, další dny jsme spolu s komunitou sledovaly četbu v TV anebo na internetu. Bylo to skutečně něco zcela výjimečného. Týden putování dějinami spásy: od stvoření nebe a země (Gen 1) až po „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22).

Tenkrát jsem o tom napsala na můj blog s nadějí, že by se něco podobného (v daleko menším měřítku) mohlo konat i v České republice. A stalo se! Historicky poprvé „prošlapali“ českou verzi Bible24 mladí lidé z Uherského Brodu v roce 2009. Nebylo to tak velkolepé; papež, prezident ani významné pěvecké sbory se programu neúčastnili, ale přesto pro každého, kdo byl přítomen anebo alespoň sledoval četbu online, se to stalo nečekaným setkáním s Živým Bohem.

„Vrátil jsem se z pouti po Svaté zemi. Tady v Uherském Brodě jsem ji znovu našel“
(P. Vojtko – asi nejvzdálenější host, který přijel až z východu Slovenska a vydržel téměř celých 24 hodin v kostele a pak zase odjel).

Rok na to se ujali štafety žideničtí farníci z Brna. Od brodských průkopníků převzali základní organizační model a předcházející i následné biblické aktivity doplnili podle života ve své farnosti. V uplynulém adventním čase například navázali noční četbou žalmů.

„Jsem moc ráda, že jsem mohla být účastna čtení Písma, jako posluchač, i jako účastník. Byl to pro mě zážitek, zvlášť v sobotu večer. Přispělo k tomu i osvětlení, ticho, klid, hudba tolik se dotýkající srdce! Chvilku jsem i spala, ale to přece nevadí :-). Líbila se mi ta pestrost lidí, někdo četl zvolna, někdo rychle, dojímaly mě hlasy starších lidí, říkala jsem si, že pro většinu je to premiéra u ambonu! Četba od 7 hodin ráno byla silná. Nevěděla jsem, čím se bude končit, tak to byl pro mě takový šok! Vůbec jsem tento úryvek nikdy nečetla. Tak skvělý konec! Tak silné!“ (svědectví z řad organizátorů v Brně). 

Je tu rok 2011 a již potřetí bude Bůh po 24 hodin promlouvat. Tentokrát nedaleko od vás ve vinohradském kostele sv. Ludmily! Ačkoliv jsem se účastnila římské, uherskobrodské i brněnské iniciativy, vím, že opět ke mně Pán promluví nově a zase mne utěší i posílí, ale i překvapí… Přijďte se zaposlouchat do jeho hlasu i vy!

K mému pozvání připojuji slova papeže Benedikta XVI. z posynodální apoštolské exhortace Verbum Domini (plod oné synody v Římě): „Vybízím všechny věřící, aby znovu objevili osobní a komunitní setkání s Kristem, Slovem života, který se stal viditelným, a byli jeho hlasateli, aby se dar božského života a společenství stále více šířil do celého světa. Účast na životě Boha, Trojici Lásky, je úplná radost (srov. 1 Jan 1,4). Zvěstování radosti, která plyne ze setkání s Osobou Krista, Slovem Božím přítomným mezi námi, je darem a nezbytným posláním církve. Ve světě, který často vnímá Boha jako zbytečného nebo cizího, vyznáváme spolu s Petrem, že jedině On má „slova života věčného“ (Jan 6,68). Neexistuje větší priorita než tato: otevřít dnešnímu člověku znovu přístup k Bohu, který mluví a sděluje nám svou lásku, abychom měli život v hojnosti (srov. Jan 10,10).“

s. Andrea fsp