O BIBLI

Vezmi do rukou Písmo svaté a věz, že právě držíš celou knihovnu (řecký výraz “ta biblia” – knihy), jejíž 73 knih je rozděleno do dvou částí, staršího a obsáhlejšího Starého zákona (46 knih) a subtilnějšího Nového zákona (27 knih).

Držíš také nejpřekládanější a nejprodávanější spis na světě, jehož obsah vznikal více než dvanáct století. Spis, jehož části jsou zásadní pro dvě velká monoteistická náboženství, judaismus a křesťanství, přičemž výrazně ovlivnil také třetí z velkých monoteistických náboženství, islám.

Především však držíš strhující a inspirativní text, který vypovídá o vztahu Trojjediného Boha a jím stvořeného světa, včetně “obrazu Božího” – člověka!

Otevři Písmo svaté a začteš se do příběhů lásky i nenávisti, víry i pochyb, statečnosti i zbabělství, věrnosti i nevěry, moudrosti i pošetilosti. Do příběhů mnohdy aktuálních i v dnešní moderní době 21. století.